כך יש לפעול במקרה של סכסוך שכנים!

סכסוכי שכנים נמנים, למרבה הצער, על הסכסוכים המשפטיים הנפוצים ביותר. המדובר לרוב בריב או מחלוקת הפורצים בין שכנים בקשר לתנאי המחייה שלהם ועקב קרבת מגוריהם זה לזה.

מדי שנה מוגשות בישראל אלפי תביעות חדשות הנובעות מוויכוחים וסכסוכים בין שכנים. ניסיון החיים מלמד כי חלק ניכר מהתביעות היו יכולות להימנע לו השכילו הצדדים להתייעץ עם עורך דין רגע לפני...

לאורך שנות פעילות המשרד ייצג עורך הדין יואב קומבליס צדדים בסכסוכי שכנים רבים מספור, ואחת הנקודות המשותפות לרוב התיקים היא האפשרות לפתור את הסכסוכים עוד בשלב מוקדם, מבלי להגרר להסלמה, לתביעות משפטיות ולבזבוז זמן יקר וכסף.

אנו נוהגים להמליץ להקפיד ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי עוד בתחילת הדרך, מבלי לדחות את הנושא ולחכות למצב של "אין ברירה". עורך דין מנוסה בתחום יוכל לעזור לכם להגיע לפתרון מהיר ואפקטיבי, שיוסכם על הצדדים לסכסוך.

דוגמאות נפוצות לסכסוכים כאלו הינן סכסוכים בשל גרימת רעש ו/או ריח בלתי נסבלים, בניגוד לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, גרימת הטרדות ואיומים, בניגוד לחוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001, עבירות על חוקי התכנון והבנייה, כגון באמצעות תוספת בנייה בלתי חוקיות, פעולות בניגוד לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 ו/או תקנון הבית המשותף, כגון גרימת לכלוך, אי תשלום מסי ועד הבית, שימוש והשתלטות שלא כדין על הרכוש המשותף, כגון גג, חניה, או חצר הבניין המשותף וכיו"ב.

הדרך לפתרון ויישוב סכסוכי שכנים

אין חולק כי הדרך המועדפת ביותר ליישב את סכסוכי השכנים הינה באמצעות הידברות וניהול שיחות באופן ישיר בין השכנים, וזאת במטרה להגיע להבנה ולפיתרון מוסכם.

ברם ולמרבה הצער, לא תמיד הדבר אפשרי וזאת עקב הצטברות אנרגיה שלילית יתר על המידה בין השכנים הנצים.

במצב כזה קיימים מספר פתרונות ליישוב הסכסוכים, וביניהם הפתרונות הבאים:

פניה לרשויות הממונות על אכיפת החוק

כאשר מדובר בסכוך שכנים אשר נגרם ע"י שכן אשר מבצע עבירה כלשהי על חוק מסויים, ניתן לפנות לרשויות הממונות על אכיפת חוק זה, ולהגיש בפניהן תלונה על שכן זה, במטרה שהם יאכפו עליו את החוק.

כך, לדוגמא, כאשר המדובר בשכן הגורם לרעש או ריח בלתי סבירים, וזאת בניגוד לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, והתקנות שנחקקו מכוחו, ניתן לפנות למשטרה ולמשרד לאיכות הסביבה, אשר ממונות על אכיפתו.

בהתאם לחוק זה, מוסמכת המשטרה לנקוט באמצעים שונים להפסקת רעש בלתי סביר, ואף להטיל קנס על השכן הסורר מקים הרעש, וזאת בהתאם לצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000.

כמו כן, המשרד לאיכות סביבה מוסמך על פי חוק זה לנקוט באמצעים לסילוקם של רעש או ריח בלתי סביר, וגם להטיל על השכן הסורר קנס, וזאת בשיעור כפל ההוצאות שנגרמו לצורך סילוקם של מטרדים אלו, במידה והוא סירב לסלקם בעצמו.

דוגמא נוספת: כאשר השכן עובר על חוקים מוניציפאליים כלשהם, או על עבירות חוקי התכנון והבניה, למשל כאשר הוא מנהל עסק בתוך דירת מגורים ותוך חריגה מהייעוד שלה על פי החוק, ניתן לפנות לרשות המקומית ולבקשה לנקוט באמצעים משפטיים כנגד אותו השכן.

פניה לעורך דין - גישור או תביעה

ישנם מצבים רבים בהם אין ברירה אלא לפנות אל עורך דין המתמחה במקרקעין לצורך מציאת פתרונות יעילים לשם פתרון הסכסוך בין השכנים.

במקרה הטוב, וכאשר קיימת נכונות לשיתוף פעולה מטעם שני הצדדים, ניתן להיעזר בשירותיו של עורך דין לשם קיום הליך גישור מקצועי מחוץ לכתלי בית המשפט.

פתרון זה מומלץ ביותר מאחר ובאפשרותו להביא באופן מהיר וקל יחסית לפתרון הסכסוך, וזאת ברוח טובה, ומתוך הבנה של צרכי שני הצדדים.

כמו כן, אין חולק כי פתרון זה עדיף בהרבה על פני הפתרון האגרסיבי של ניהול הליכים בתוך כותלי בית המשפט, אשר מטבע הדברים כרוך בהרבה יותר בזבוז זמן, אנרגיה ומשאבים, ואף עלול להעמיק את הסכסוך בין הצדדים.

כאשר פתרון הגישור איננו אפשרי, ניתן לפנות לעורך דין על מנת לנקוט הליכים משפטיים באמצעות הגשת תביעה בפני בתי המשפט האזרחיים או המפקח על המקרקעין.

הגשת התביעה בפני בתי המשפט האזרחיים תיעשה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, וכן בהתאם לחוקים שבגינם מוגשת התביעה, כגון החוק למניעת הטרדה מאיימת.

הגשת התביעה בפני המפקח על המקרקעין תיעשה אך ורק לגבי הסכסוכים בהם מוסמך המפקח לדון ואשר מפורטים להלן:

השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג, סכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף לפי התקנון המצוי או התקנון המוסכם, סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, או לגבי הרכוש המשותף, סכסוכים בין בעלי דירות בקשר להרחבת דירה, סכסוכים בין בעלי דירות בקשר למתקנים משותפים אחרים לרבות התקנת מעלית, התקנת כבלים בהתאם לסעיף 6 כ"ט לחוק הבזק, התקנת צלחות לוין בהתאם לס' 6 נח' עד סעיף 6 סב' לחוק הבזק.

כל הסכסוכים הללו נמצאים תחת סמכותו הייחודית של המפקח על המקרקעין, למעט לגבי סכסוכים בדבר הסגת גבול, אשר גם בית המשפט השלום מוסמך לדון בהם, וזאת כפי שקובע סעיף 72 לחוק המקרקעין.

כבעל דירה לגבי סכסוכים נחשב גם מי שמחזיק בדירה מטעם בעל הדירה, וכן חוכר ו/או חוכר משנה לתקופה העולה על 25 שנה.

תקנות סדרי הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 חלות אף הן, בשינויים המחוייבים, על סדרי הדין בסכסוכים הנדונים בפני המפקח. בהתאם לכך, יש להגיש את התביעה בפני המפקח כשהיא מנוסחת כדבעי, ולאחר תשלום האגרה שנקבעה לשם כך בתקנות בתי המשפט (אגרות), התשל"ח – 1987.

על פי סעיף 74 לחוק המקרקעין, למפקח יש את כל הסמכויות שיש לבית משפט שלום בתביעה אזרחית.

בהתאם לכך, מוסמך המפקח להורות על מתן צווים שונים, ולרבות צו כספי, למשל בדבר תשלום חובותיו למסי ועד הבית, וכן צו עיקול זמני, או צו עשה, למשל בדבר סילוק לכלוך ופסולת מהרכוש המשותף, או צו אל תעשה, למשל בדבר הימנעות מלהסיג את הגבול לגבי הרכוש המשותף. על החלטת המפקח ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

משרדנו עומד לרשותכם, ניתן לפנות בכל עניין רלוונטי בטלפון: 054-3199015