למה אנחנו נדרשים לשלם היטל פיתוח?
בעלי קרקעות המיועדות לבניה עתידים להתקל ביום מן הימים בדרישה של הרשות לתשלום היטלי פיתוח, כצעד ראשון לפני התחלת הבניה על הקרקע.
היטל פיתוח הינו מס מוניציפלי המוטל על ידי הרשות המקומית, על בעל מקרקעין או חוכר לדורות, לצורך מימון הקמתן ותחזוקן של התשתיות המוניציפאליות שבשטח הרשות המקומית.
סוגי היטלי הפיתוח
כיום קיימים חמישה סוגים עיקריים של היטלי פיתוח, אותם נוהגות לגבות הרשויות המקומיות:
היטל סלילה - סלילת כבישים ומדרכות
היטל מים - הנחת מערכות להולכת מי השתייה
היטל ביוב - הנחת מערכות להולכת וניקוז ביוב
היטל תיעול - הנחת מערכות לתיעול וניקוז מי גשמים
היטל שצ"פ - פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ) כגון גנים ציבוריים
מתי מגיע הזמן לשלם את היטל הפיתוח?
החבות לתשלום היטלי הפיתוח נוצרת עם תחילת ביצוע העבודות להקמת התשתיות לראשונה בסמוך לנכס המקרקעין, או בעת הגשת בקשה לקבלת היתר בניה בקשר למקרקעין שבסמוך לו בוצעו בעבר עבודות תשתית, ולא שולם בגינן לרשות המקומית, וזאת כתנאי לקבלת ההיתר, או בעת שנודע לרשות המקומית על קיומה של חריגת בניה בנכס.
הכלל הוא שאין לגבות היטלי פיתוח בגין שטח שכבר נגבו בגינו היטלים בעבר. כלומר, היטלי הפיתוח משולמים למעשה פעם אחת בלבד בחיי הנכס.
בהקשר זה יצויין כי בקשה לקבלת אישור בדבר היעדר חובות מטעם הרשות המקומית לצורך ביצוע העברת הזכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), מותנית אף היא בתשלום חובות בגין היטלי פיתוח, אם וככל שקיימים כאלו, ועל כן חשוב גם מבחינה זו לשלמם כדין.
מי קובע כמה?
קביעת התעריף לתשלום נעשית על ידי כל רשות מקומית בנפרד, בהתאם לחוקי העזר הספציפיים שלה. בדרך כלל, כאשר מדובר בבניה למגורים התעריף הינו לפי מ"ר, בהתייחס לשטח המבנה.
מאידך, כאשר מדובר בבנייה שאינה לצורך מגורים אלא לצרכי מסחר או תעשייה, התחשיב הינו לפי מ"ק, בהתייחס לנפח המבנה. 
המקור החוקי להיטל וגבייתו
עקרונית, היטלי הפיתוח מוטלים ונגבים על ידי הרשויות המקומיות, אשר הוסמכו לקבוע חוקי עזר בנושא זה במסגרת פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות, וצו המועצות המקומיות (מועצות איזוריות).
כך נחקקו, לדוגמא, על ידי עיריית תל-אביב, חוק עזר לתל-אביב - יפו (סלילת רחובות), התשע"א– 2011, וחוק עזר לתל- אביב- יפו (תיעול), התשע"א – 2011.
היטל הפיתוח למים וביוב
בעקבות חקיקת חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, הוקמו שורה של תאגידי מים וביוב על ידי רוב הרשויות המקומיות בארץ, אשר העבירו אליהן את הסמכות לעסוק בהקמה ובתחזוק של תשתיות המים והביוב.
בהתאם לכך, הועברה לתאגידים אלו גם הסמכות לגבות את היטלי הפיתוח הנוגעים למימון תשתיות אלו.
עד ליום 1.5.2015 גבו תאגידי המים והביוב את היטלי המים והביוב בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוקי העזר שחוקקו הרשויות המקומיות בעניין זה.
ביום 1.5.2015 נכנסו לתוקף כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה-2015. מטרת כללים אלו הינה להסדיר את סמכות תאגידי המים והביוב לחייב בעלי נכסי מקרקעין בתשלום עבור הקמת מערכות התשתית של המים והביוב, המכונה דמי הקמה.
תשלום דמי הקמה מחליף למעשה את היטלי המים והביוב שתאגידי המים והביוב גבו עד למועד זה. בהתאם לכללים אלו, אין חיוב של דמי הקמה בגין שטח הקרקע, כי אם בהתאם למרכיב הבנייה בלבד.
בנוסף קובעים הכללים תעריף בסיס למ"ר של בנייה, וכן תעריף אחיד לכל סוגי השימושים בנכס, למעט לגבי נכס מגורים הבנוי בצפיפות נמוכה, לו נקבע תעריף שונה.
יש לך השגות לגבי גובה התשלום?
כבכל שומת מס, גם בדרישה לתשלום היטל פיתוח יכולות לכאורה ליפול טעויות שונות, כגון: חיוב לפי תעריף שגוי, חיוב לפי חישוב שגוי של השטח, טעות בהגדרת זהות החייב, זהות הנכס, או האירוע המטיל חבות בהיטל ועוד.
בעל מקרקעין המעוניין לחלוק על חיובו בהיטל פיתוח, בין לצורך ביטולו כליל ובין לצורך הפחתתו החלקית, רשאי לנקוט בהליכים משפטיים בפני הפורום המתאים לכך, בהתאם לסוג היטל הפיתוח.
כמובן שלצורך כך מומלץ בחום לשכור עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ומכיר את התחום מקרוב.
כאשר מדובר בחיוב בהיטל ביוב – יש להגיש עליו ערר תוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה לתשלומו, בפני ועדת הערר לענייני ביוב, הפועלת מכח חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962.
על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.
כאשר מדובר בחיובים לגבי יתר היטלי הפיתוח – יש להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, וזאת תוך 45 יום ממועד קבלת הדרישה לתשלומו.